Mijn aanpak

Algemene Voorwaarden Schrijner Administraties

Versie: december 2009

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve waarvan de Werkzaamheden worden verricht door Schrijner Administraties.
 2. Schrijner Administraties: de eenmanszaak Schrijner Administraties zoals gevestigd aan de Bombardonstraat 110 te Amersfoort en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32146797.
 3. Werkzaamheden: het verlenen van diensten op administratief en fiscaal gebied aan derden in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede advisering op voornoemde gebieden aan derden.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Schrijner Administraties, alsmede op alle daaruit voortvloeiende Werkzaamheden.

 1. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Schrijner Administraties zijn overeengekomen.
 2. In geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen bepalingen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Schrijner Administraties uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbieding en aanvang van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Schrijner Administraties zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt tot stand zodra de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Schrijner Administraties is ontvangen en ondertekend. De overeenkomst gaat in per de door partijen vastgestelde ingangsdatum, bij gebreke waarvan de overeenkomst per de datum van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Schrijner Administraties zal ingaan.
 3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Alsdan zal de Opdracht steeds stilzwijgend voor eenzelfde periode worden verlengd, behoudens in geval Opdrachtgever of Schrijner Administraties zich tegen zulk een verlenging schriftelijk verzet, met inachtneming van een notificatietermijn van 2 maanden.

Medewerking

 1. Partijen zijn verplicht elkaar steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. Indien Opdrachtgever aan Schrijner Administraties gegevens of andere bescheiden ter beschikking stelt, fysiek of elektronisch, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat deze voldoen aan de specificaties die Schrijner Administraties aan Opdrachtgever ter kennis heeft gebracht.
 3. Schrijner Administraties heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan, zonder dat zulks aan Opdrachtgever het recht geeft om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De vanwege de opschorting ontstane additionele kosten van de zijde van Schrijner Administraties zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is gehouden Schrijner Administraties onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Schrijner Administraties ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 6. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden voor zijn rekening en risico aan hem geretourneerd, met inachtneming van het onder artikel O bepaalde.

Uitvoering Werkzaamheden

 1. De Werkzaamheden zullen door Schrijner Administraties steeds worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Schrijner Administraties zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Schrijner Administraties zal waar mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en redelijke verzoeken van Opdrachtgever aangaande de uitvoering van de Werkzaamheden.
 3. Schrijner Administraties voert de Werkzaamheden uit in overeenstemming met de voor haar toepasselijke gedrags- en beroepsregels, alsmede krachtens hetgeen conform de wet van haar wordt verlangd. Opdrachtgever zal de toepasselijkheid van deze verplichtingen respecteren.
 4. Indien Schrijner Administraties Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk wenst te laten verrichten door een derde, zal ze Opdrachtgever hieraan voorafgaand tijdig schriftelijk informeren. Schrijner Administraties zal voor zulk een uitbesteding geen additionele kosten in rekening brengen aan Opdrachtgever, tenzij met diens voorafgaande schriftelijke toestemming.
 5. Eventueel in de Overeenkomst opgenomen termijnen waarbinnen de Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert geen toerekenbare tekortkoming op van Schrijner Administraties  en vormt mitsdien geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
 6. De Werkzaamheden zullen niet specifiek zijn gericht op het ontdekken van fraude, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de Werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Schrijner Administraties daarover aan Opdrachtgever rapporteren met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

Geheimhouding

 1. Alle informatie en gegevens die tussen partijen worden uitgewisseld of waarvan partijen kennis nemen vanwege de Werkzaamheden zullen door de andere partij als vertrouwelijk worden behandeld. Partijen verbinden zich dergelijke informatie en gegevens niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar te maken, tenzij en voor zover zij daartoe zijn gehouden krachtens enige dwingend rechtelijke wettelijke bepaling. Partijen zullen hun personeel of andere betrokken personen verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.
 2. Partijen zijn niet gerechtigd de aan hen ter beschikking gestelde informatie en gegevens aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Het voorgaande is eveneens van toepassing op de resultaten van de Werkzaamheden, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Schrijner Administraties.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten van de Werkzaamheden alsmede tot de aanverwante materialen zoals programmatuur, analyses, adviezen en rapporten, berusten bij Schrijner Administraties of diens licentiegevers.
 2. Partijen verplichten zich over en weer tot vrijwaring voor aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op door die derden gepretendeerde intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot aan de andere partij afgeleverde gegevens, programmatuur en/of (resultaten van de) Werkzaamheden. Partijen zullen elkaar onverwijld informeren over dergelijke aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten.

Overmacht

 1. Indien Schrijner Administraties haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van overmacht, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot ziekte en technische storingen van apparatuur, programmatuur en/of internetverbindingen, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Schrijner Administraties alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Schrijner Administraties alsdan in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden door Opdrachtgever.
 2. In geval de overmachttoestand na vijftien werkdagen nog niet is verholpen, danwel in geval redelijkerwijs voorzienbaar is dat zulks niet binnen de gestelde termijn zal kunnen geschieden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden zonder dientengevolge tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens Schrijner Administraties.

Tarieven

 1. Alle door Schrijner Administraties gehanteerde tarieven luiden steeds in euro’s en zijn exclusief BTW. De tarieven zijn voorts exclusief reiskosten en exclusief kosten van verpakking, vracht en verzending.
 2. De vanwege de Werkzaamheden door Opdrachtgever aan Schrijner Administraties verschuldigde vergoeding wordt berekend op basis van een vermenigvuldiging van het aantal gewerkte tijdseenheden met het overeengekomen tarief per tijdseenheid.
 3. Schrijner Administraties is gerechtigd voorschotten op de vergoeding in rekening te brengen aan Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Schrijner Administraties is gerechtigd om jaarlijks de overeengekomen tarieven te indexeren conform de toepasselijke normen van het CBS, tenzij Opdrachtgever en Schrijner Administraties hierover afwijkende schriftelijke afspraken hebben gemaakt. Zulk een prijsindexering vormt geen grondslag voor ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever en behoeft niet diens voorafgaande toestemming.

Facturering en betaling

 1. Schrijner Administraties zal steeds per maand aan Opdrachtgever factureren, tenzij anders is overeengekomen. Betaling van het aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 2. Aan Opdrachtgever komt geen recht tot verrekening toe voor wat betreft de facturen van Schrijner Administraties.
 3. In geval Opdrachtgever zich niet kan verenigen met de inhoud van een factuur, zal hij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk bekend maken aan Schrijner Administraties. Betwisting van een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens in geval aantoonbaar een onjuist bedrag in rekening is gebracht en zulks als zodanig door Schrijner Administraties schriftelijk is bevestigd.
 4. Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij terstond van rechtswege in verzuim zonder dat een voorgaande sommatie of ingebrekestelling door Schrijner Administraties zal zijn vereist. Alsdan is Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd tot aan het moment van algehele voldoening, één en ander onverminderd de overige rechten van Schrijner Administraties.
 5. Alle redelijke kosten, gemaakt door Schrijner Administraties vanwege de gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen komen voor rekening van Opdrachtgever.

Ontbinding

 1. Indien één van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge een overeenkomst, heeft de andere partij het recht de betreffende overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, nadat de tekortschietende partij, na deswege door de andere partij herhaaldelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn niet alsnog de betreffende verplichting (deugdelijk) nakomt.
 2. Iedere partij heeft voorts het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, bij in kracht van gewijsde gegane beslissing in staat van faillissement is verklaard of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging of splitsing van ondernemingen. De partij die om deze reden(en) een overeenkomst ontbindt, zal nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. In het geval dat Opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht een overeenkomst te ontbinden, zal Opdrachtgever de door Schrijner Administraties gemaakte kosten, bestede uren en verwerkte materialen vergoeden.
 4. Rechten en plichten uit hoofde van een overeenkomst welke naar hun aard bestemd zijn om na ontbinding danwel beëindiging van de overeenkomst voort te duren, blijven alsdan tussen partijen van kracht voor zover rechtens mogelijk. Tot deze rechten en plichten behoren onder meer de bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, aansprakelijkheid, toepasselijk recht en forumkeuze.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichting(en) na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
 2. Schrijner Administraties is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Werkzaamheden, welke tekortkomingen bij zorgvuldig handelen zouden zijn vermeden. De aansprakelijkheid van Schrijner Administraties voor directe schade is per jaar beperkt tot de in de twaalf maanden voorafgaand aan de meest recente schadeveroorzakende gebeurtenis aan Opdrachtgever gefactureerde vergoedingen voor de uitvoering van  de Werkzaamheden tot een maximum van 10.000 (tienduizend) euro.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. materiële schade aan schriftelijke documentatie en bescheiden;
 2. materiële schade aan andere eigendommen van Opdrachtgever en/of derden;
 3. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mocht worden verwacht;
 4. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.Schrijner Administraties is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Onder gevolgschade wordt in dit verband verstaan:
 5. winstderving;
 6. kosten, gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade;
 7. andere schade dan de directe schade genoemd in lid 3 van dit artikel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van afleveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade tijdens vervoer of verzending per post, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige informatie door Opdrachtgever en schade wegens door Schrijner Administraties gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke Overeenkomst vormt. 

  De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Schrijner Administraties.

Opdrachtgever vrijwaart Schrijner Administraties volledig en zonder beperkingen tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect met de uitvoering van de Werkzaamheden samenhangen.

Vervaltermijn

 1. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Schrijner Administraties vanwege het verrichten van de Werkzaamheden steeds één jaar nadat Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan daarvan.

Opzegging

 1. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door Opdrachtgever of Schrijner Administraties na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen  uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van 3 maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens rechtmatige opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze automatisch van rechtswege, met inachtneming van het onder lid 3 van artikel C bepaalde inzake stilzwijgende verlenging.

Opschortingsrecht

 1. Schrijner Administraties heeft het recht de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van aan Opdrachtgever toebehorende of door Opdrachtgever ter beschikking gestelde documentatie en bescheiden, fysiek of elektronisch tot het moment dat alle openstaande vorderingen door Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op iedere rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Schrijner Administraties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan vanwege een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Schrijner Administraties worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
 2. In afwijking hiervan kunnen Opdrachtgever en Schrijner Administraties gezamenlijk schriftelijk besluiten voor een andere wijze van geschillenbeslechting te kiezen.

Algemeen

 1. De nietigheid van één der bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden of van een overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Download deze Algemene voorwaarden hier als pdf.