Mijn aanpak

Disclaimer Schrijner Administraties

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer. Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. Schrijner Administraties adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met Schrijner Administraties. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de organisatie, activiteiten, producten en diensten van Schrijner Administraties. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met een medewerker van Schrijner Administraties.

Informatie op deze website

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Schrijner Administraties is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

Schrijner Administraties mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Schrijner Administraties is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Functioneren van deze website

Schrijner Administraties stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Schrijner Administraties niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Schrijner Administraties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Schrijner Administraties garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Schrijner Administraties streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Schrijner Administraties kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Schrijner Administraties hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. Schrijner Administraties zal vervolgens haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, meldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Schrijner Administraties en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schrijner Administraties niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Schrijner Administraties. Schrijner Administraties zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Schrijner Administraties slecht verdraagt met de naam en reputatie van Schrijner Administraties, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Schrijner Administraties kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Schrijner Administraties. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Schrijner Administraties. Schrijner Administraties geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

 

 

Privacy Statement Schrijner Administraties

Algemeen

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Schrijner Administraties in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Schrijner Administraties voor welke doeleinden gebruikt en wat Schrijner Administraties doet om uw privacy te beschermen. Schrijner Administraties adviseert u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de website een disclaimer van toepassing. Schrijner Administraties adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de website kennis te nemen.

Privacy

Schrijner Administraties respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan Schrijner Administraties verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Schrijner Administraties worden verstrekt via de website van Schrijner Administraties of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel.

Indien u gebruik maakt van het stellen van vragen of opmerkingen, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Schrijner Administraties verwerkt deze gegevens teneinde:

– de website aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen;

– de diensten die via de website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;

– de dienstverlening van Schrijner Administraties, al dan niet via de website, te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Schrijner Administraties uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Schrijner Administraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Schrijner Administraties kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere (externe) websites. Schrijner Administraties is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid op dergelijke websites. U dient zich hiervan bewust te zijn als u deze website verlaat en u op de hoogte te stellen van het privacybeleid van iedere website die persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op gegevens verzameld op deze website.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Download deze Disclaimer en Privacy statement hier als pdf.